صنعت پدافند زیستی

جهان امروز در معرض انواع خطرهای طبیعی و انسانی قرار دارد در حالت کلی برنامه های مبتنی بر پدافند غیرعامل یکی از برنامه های راهبردی است که با هدف امنیت و حفظ سرمایه های انسانی، می‌تواند اثرگذار باشد و در عرصه سلامت و بیماری ها نیز پدافند زیستی راهکاری موثر در دفاع از سلامت جامعه محسوب می شود.

تکنیکی است که در آن سلول مشاهده می شود.

جهت افزایش توان عملیاتی آشکارسازی، واحد آشکارسازی بیولوژیک،به صورت یک سیستم جامع طراحی شده است. به طوری که سیستم های تعیین اندازه ذرات،بیولومینانس،فلوئورسانس، فلوسایتومتری، طیف سنج جرمیوتکنیکهای ایمونوسنجیرا در بر می گیرد. در شکل (1) یک نمونه از این واحدهای آشکارسازی ارائه شده است.

این تکنیک شامل ایمونوسنسور یا بیوسنسورهای الکتروشیمیایی و الیزای الکتروشیمیایی است:

تکنیکهای تشخیصی(آشکارسازی) ایمونولوژیک چند دسته هستند؟

واکنش زنجیره ای پلیمر شامل سه روش است:

تجهيزات آشکارسازی عوامل بیولوژیک را می توان به دو صورت تقسیم بندی کرد

با توجه به اینکه عوامل بيولوژيکی در دزهای بسيار پايين تر از عوامل شیمیایی بیماریزا می باشند، سامانه های آشکارسازی آنها نیز بايد از حساسيت بسيار بالايی برخوردار باشند.شکل (1) مقایسه ای از دز بیماری زای عوامل بیولوژیک،توکسین ها و عوامل شیمیایی را نشان می دهد.

Top